2022

திருக்குறள் மனனப் போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான இறுதி வாய்ப்பு.திருக்குறள் மனனப் போட்டியில், முதலிடத்தைப் பெறும் மூன்று வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும். முதலாம் இடத்தைப் பெறும் ...